Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Praktyka zawodowa:

           indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna Feniks Karina Czerwińska

           zwanej dalej „praktyką”działa na podstawie:

        - przepisów ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej,

        - wpisu: numer księgi rejestrowej 000000211372 , oznaczenie organu: F-01, do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę         Fizjoterapeutów,

        - niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2.        Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej i przyjmowania wezwań:          Zdzieszowicach 47-330 przy ul. Wolności 53.

3.         Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1.        Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2.         Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w         szczególności:

        - wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,

        - badanie funkcjonalne i fizjoterapia,

        - fizjoprofilaktyka,

        - wydawanie opinii i zaświadczeń.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1.         W ramach praktyki będą udzielane świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2.        Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w miejscu wezwania.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

        Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszeń /telefonicznych, bądź osobistych/.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.         Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

        - za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 9 zł.

        - za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,30 zł.

2.         Za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1 zł.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT , WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1.        Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków         publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.

2.        Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych         określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

3.        Dla transakcji bezgotówkowych istnieje możliwość płatności:

        - za pomocą instrumentu płatniczego, przy wykorzystaniu systemu BLIK,

        - przelewu na konto pod numerem 33105014871000009240081241.

        

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej.

2.         Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów         wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Zdzieszowice, 30.08.2019r.                                                 Karina Czerwińska                                                        

Załącznik:

Skrócony Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych